Acceptez-vous l'utilisation de cookies pour vous assurer une meilleure expérience sur notre site web ?

En savoir plus

En neit a.s.b.l. Gesetz fir Lëtzebuerg

Communiqué - www.myasbl.lu

Dat neit a.s.b.l. Gesetz fir Lëtzebuerg ass eppes wourop eis Veräiner alleguer laang gewaart hunn. Mir hunn haut iwwer 8.000 Associatiounen ënnert der Form vun enger a.s.b.l. (association sans but lucrative) zu Lëtzebuerg. Dat aalt Gesetz war vun 1928 an et huet bal 100 Joer gedauert, genee wéi beim Schoulgesetz deemools, bis et vun enger neier, der moderner Gesellschaft ugepasster Versioun ofgeléist ginn ass.

Méi Detailer fannt Dir an eisem Communiqué an um Site : www.myasbl.lu

Um Site vum Ministère de la Justice (myasbl.lu), fann Dir ënner anerem och en "guide comptable de la petite association : Mise en œuvre du nouveau régime comptable" : guide-comptable-petite-association (myasbl.lu)

Logo Ugda Couleur
Downloads