Acceptez-vous l'utilisation de cookies pour vous assurer une meilleure expérience sur notre site web ?

En savoir plus

Hëllef fir d'Veräiner

Info

De Büro éxécutif mam Conseil vun der UGDA ass sech bewosst, dass duerch d'COVID-19 Kris all Aktivitéit brooch läit, an eis Veräiner doduerch finanziell Aboussen hunn. Gläichzäiteg lafen natierlech d'Fraisë wéi Dirigentepäie weider.

D'UGDA ass dofir am gaang mat den zoustännege Ministèren ze kucken, ob d'Hëllefen och fir d'Veräiner gëllen, ënnert wéi enge Konditiounen a wéi d'Prozedure sinn. Esoubal mer dës Informatiounen hunn gi mer se un d'Veräiner weider.

D'Memberen aus dem Bureau exécutif

Gilbert Girsch, President
Raymond Peters a Marc Thill, Vizepresident
André Heinen, Trésorier
Robert Köller, Generalsekretär

Covid19